BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
Date : 17 August 2007
Visiter : การอบรมสัมมนา เรื่อง"การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์" วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550 ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ และรศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 58 ท่าน
From : การอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
Country : Thailand
Responsible : -
Objective : เพื่อให้ความรู้เชิงประยุกต์ในเทคโนโลยีระดับนาโน และเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัยแบบสหสาขา รวมไปถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดโครงการวิจัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์
  << Back
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved