BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
Date : 22 March 2008
Visiter : ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ British Council ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง International Networking of Young Scientists (INYS) ในหัวข้อเรื่อง Medical Imaging ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2551 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการสายวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศและสหราชอาณาจักร จำนวน 30 คน
From : โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง International Networking of Young Scientists (INYS)
Country : Thailand
Responsible : -
Objective : เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการสายวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศและสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทั้งในด้านวิชาการ และกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์กับมหาวิทยาลัยในประเทศและองค์กรต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
  << Back
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved