BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
Date : 14 September 2008
Visiter : รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่โคว้ อาจารย์สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์และคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ เดินทางไป University of Southern California, Texas A&M University, University of Pittsburgh และUniversity of Missouri-Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-25 กันยายน 2551
From : แสวงหาความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์กับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
Country : United States
Responsible : -
Objective : 1. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ University of Southern California, Texas A&M University, University of Pittsburgh, University of Missouri-Columbia
2. ได้เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการและเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้าน Biomedical Engineering ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทำให้ได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านนี้ และเป็นผลดีต่อการสานต่อความร่วมมือต่อกันในอนาคต
3. ได้นำเสนอข้อมูลของศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จักแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ
4. ได้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน Biomedical Engineering กับมหาวิทยาลัยที่ได้ไปศึกษาดูงาน อันจะเป็นผลให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการในอนาคต
  << Back
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved