BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
index
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว :

ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

-----------------------

                        ตามที่ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E520002 และ  E520003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท ซึ่งว่างอยู่ที่สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นั้น

                        บัดนี้ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

                        1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                            1.1 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E520002 จำนวน 1 ราย คือ

                                    - นางสาวกานต์ชนา สุวรรณ

                            1.2 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E520003 จำนวน 1 ราย คือ

                                    - ว่าที่ ร.ต.หญิง พรสวรรค์ อัศววุฒิไกร

                        โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องไปทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ในวันจันทร์ที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์คัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติและภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบคนละ 170 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

                        2. วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

                             สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์จะทำการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่
6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        3. ประกาศผลการคัดเลือก

                            สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ทราบในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ป้ายประกาศสำนักงานสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือตรวจสอบได้ที่
http://www.biomed.eng.cmu.ac.th

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                     ประกาศ   ณ  วันที่   19   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน)

  ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

 


   
วันที่ประกาศ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
  << ประชาสัมพันธ์
   
   
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved