Publish Description

Titleการออกแบบและประเมินสมรรถนะของตัวกระจายอากาศของเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงในเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็ก

Name of Publicationการประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17/ประเทศไทย

Year of print2003

Authors Name

  1. Yottana Khunatorn (Author)