Publish Description

Titleการวิเคราะห์พฤติกรรมของรอยต่อแบบกาวสําหรับวัสดุที่ไม่เหมือนกันภายใต้ภาวะรับแรงดึง

Name of Publicationการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18/ประเทศไทย

Year of print2004

Authors Name

  1. Thongchai Fongsamoot (Author)