Publish Description

Titleความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน alpha (1,2) Fucosyltransferase ในสุกรไทยพันธุ์พื้นเมือง และสุกรสายพันธุ์ทางการค้า

Name of Publicationการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14/ประเทศไทย

Year of print2005

Authors Name

  1. Supamit Mekchay (Author)