Publish Description

Titleการศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มไคโตซาน

Name of Publicationการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล/ประเทศไทย

Year of print2003

Authors Name

  1. Phuriwat Leesawat (Author)