BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
xcvxc index
Webboard
 
  เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2551 (นักศึกษาไทย)
     
 ...ไม่ต้องเสียเวลารอถึงปีหน้า...

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 รายละเอียด ดังนี้
ช่วงเวลารับสมัคร
7 ก.ค. 2551 - 10 ต.ค. 2551

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่!!
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ คุณเจี๊ยบ ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โทร. 0-5394-2422

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการสมัคร
1. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากผู้บังคับบัญชา และ/หรืออาจารย์ที่เคยสอน
2. ใบความเรียงเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) เกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจทำในระดับปริญญาโท ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ Times New Roman 12 pt.
* เอกสารข้อ 1 และ ข้อ 2 ควรส่งให้ครบก่อนวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ
1.สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี
- วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เวลา 08.00-11.00 น.
(Mathematics)
- วิชาพื้นฐานการคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)
- วิชาภาษาอังกฤษ
(Essay Exam)
(เข้าสอบทุกคน)
2.สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี
(เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ที่ biomed.eng.cmu.ac.th
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวอัญธิกา อุดมสม
โทรศัพท์ (053) 94-2083-4 โทรสาร (053) 94-2083
E-mail: biomed@eng.cmu.ac.th, bmecmu@gmail.com Homepage: biomed.eng.cmu.ac.th

ข้อควรรู้
หลักสูตร 2 ปี ค่าเทอมประมาณ 180,000 บาทต่อหลักสูตร (เหมาจ่ายเทอมละ 45,000 บาท)

 
  From : BMEC  ( 11 July 2008 )    Email : bmecmu@gmail.com   IP : (202.28.24.*)  
 

1714 View 1 Reply ทีมงาน

 


13
Comment  1
From : BMEC
bmecmu@gmail.com
(202.28.24.*)

   ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีราคาแพง อาทิเช่นเครื่องนับเม็ดเลือดขาว เครื่องวิเคราะห์ไมโครแคลซิฟิเคชันในภาพแมมโมแกรม เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ การบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย เนื่องจากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ในประเทศไทยจึงมีความจำเป็น เพื่อช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นใช้ได้เองในประเทศ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสรีระของคนไทย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอีกด้วย

วิศวกรรมชีวการแพทย์หมายถึงการประยุกต์หลักการ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงานทางด้านการแพทย์ โดยเป็นการประสานความเชี่ยวชาญของวิศวกรและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย รวมทั้งช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งหมายรวมถึงศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรนี้:
1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomechanics, Medical Imaging, Bioinformatics, Cell and Tissue Engineering, Cardiac Electrophysiology และ Biomaterial) โดยที่เน้นหนักในการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลักในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม ออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยใช้ความรู้ ช่วยพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพึ่งพาตนเองได้ในทางเทคโนโลยีในอนาคต
Date Reply : 30 July 2008

 

Comment  
Special Character
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Detail ***

Picture
Name ***
Email
Secure code
Enter code***
 

[All Topics] || [Close Window]

 
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved