BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
xcvxc index
Webboard
 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับปริญญาโท
     
 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ชื่อย่อ วศ.ม (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Engineering (Biomedical Engineering )
ชื่อย่อ M. Eng. (Biomedical Engineering)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1.ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
2.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 กล่าวคือ
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3. มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
5. ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่องหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ.2550

วิธีการสมัคร
1. Download แบบฟอร์มใบสมัครที่ biomed.eng.cmu.ac.th
2. สมัครเรียน
2.1 สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย : เข้าไปที่ www.grad.cmu.ac.th
- สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 ที่ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ :
- สมัครโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
- สมัครโดยส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ BMECMU@Gmail.com หรือ BioMed@eng.cmu.ac.th
- สมัครภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ที่ ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 942083 แฟกซ์. +66 53 942083
E-mail : BMECMU@Gmail.com หรือ BioMed@eng.cmu.ac.th
หรือ biomed.eng.cmu.ac.th

 
  From : BMEC  ( 3 April 2008 )    Email : bmecmu@gmail.com   IP : (202.28.24.*)  
 

2361 View 0 Reply ทีมงาน

 

 

Comment  
Special Character
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Detail ***

Picture
Name ***
Email
Secure code
Enter code***
 

[All Topics] || [Close Window]

 
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved