BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
xcvxc index
Webboard
 
  คำถาม-คำตอบ...ที่ทุกคนอยากรู้...เกี่ยวกับหลักสูตร BME ของ วิศวฯ ม.เชียงใหม่
     
 

คำถาม: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่เปิดสอนเป็นการดำเนินงานโดยคณะอะไร
คำตอบ: หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรแบบสาขาวิชาร่วม โดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
  From : BME-CMU  ( 20 August 2009 )    Email : bmecmu@gmail.com   IP : (202.28.24.*)  
 

1703 View 8 Reply ทีมงาน

 


39
Comment  1
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องใดเป็นพิเศษ
คำตอบ: หลักสูตรนี้เน้นที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำวิจัยทางด้าน Biomechanics, Medical imaging, Bioinformatics, Cell and tissue Engineering, Cardiac Electrophysiology และ Biomaterial ทั้งนี้รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษา และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมต่างสังคม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นใช้ได้เองในประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ อีกทั้งยังได้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสรีระของคนไทย และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศอีกด้วย
Date Reply : 20 August 2009


40
Comment  2
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
คำตอบ: การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ จะเป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาทางด้านการแพทย์ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้คนทั่วไปมีสุขภาพดีขึ้นหรือสามารถที่จะตรวจเจอโรคภัยต่างๆได้รวดเร็วขึ้นและจะรักษาอย่างไรให้ได้ผลเร็วที่สุด โดยนำเอาความรู้ทั้งหลายทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ จะเป็นการเรียนในภาคปกติ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์
Date Reply : 20 August 2009


41
Comment  3
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมเพียงใด
คำตอบ: คณาจารย์ทุกท่านจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการเฉพาะทาง มีประสบการณ์การสอนและทำวิจัยเป็นอย่างมาก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีความพร้อมที่จะให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเรียน การวิจัยแก่นักศึกษา รวมไปถึงมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
Date Reply : 20 August 2009


42
Comment  4
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: อยากทราบระยะเวลาการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
คำตอบ: หลักสูตร 2 ปี โดยค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 45,000 บาท
Date Reply : 20 August 2009


43
Comment  5
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: คุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต้องเป็นยังไง
คำตอบ: คนที่จะเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้นั้นจะเป็นต้องผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทคนิคการแพทย์ สามารถมาเรียนต่อในสาขานี้ได้ เพราะทางหลักสูตรจะมีวิชาปรับพื้นฐานให้ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอสำหรับทำงานวิจัยในด้านที่ตนสนใจ

สำหรับผู้ที่เรียนจบมาจากต่างสาขาวิชากันจะมีการเรียนที่แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากทางหลักสูตรของเราจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลายสาขาวิชาเข้ามาเรียนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนักศึกษาที่เข้ามาจากทางสายหนึ่ง ก็จะขาดความรู้พื้นฐานจากอีกด้านหนึ่ง เราจึงแยกนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ถ้าผู้ที่จบทางสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จะมีวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต ทางด้านแพทยศาสตร์ คือ วิชาสรีรวิทยา เพื่อปรับพื้นฐานให้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ ส่วนนักศึกษาที่จบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จะต้องไปเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 6 หน่วยกิตเช่นกัน จากนั้นจึงเรียนร่วมกันตามปกติ
Date Reply : 20 August 2009


44
Comment  6
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใดบ้าง
คำตอบ: ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถไปทำงานในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือพัฒนาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ขึ้นมาได้โดยอาจจะผลิตเครื่องมือที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศในราคาที่ถูกลง หรือทำงานในส่วนของผู้ดูแลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยงาน โรงพยาบาล สถานประกอบการสุขภาพทั้งหลายก็ได้
Date Reply : 20 August 2009


45
Comment  7
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    คำถาม: ระยะเวลาการรับสมัคร
คำตอบ: สำหรับในการรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 2/2552 นี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ที่ biomed.eng.cmu.ac.th
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 2 ตุลาคม 2552
หรือการสมัครอีกทางหนึ่งคือผู้สมัครยื่นคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GRE หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่ biomed.eng.cmu.ac.th
โดยส่งมาให้ทางหลักสูตรพิจารณาโดยตรง ได้ที่ bmecmu@gmail.com
Date Reply : 20 August 2009


46
Comment  8
From : BME-CMU
(202.28.24.*)

    ฝากถึงท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
หากใครที่มีความสนใจทั้งสายวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสายวิศวกรรมศาสตร์ ขอแนะนำวิศวกรรมศาสตร์สาขาใหม่ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่ง เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำทั้งที่สำนักงานและแบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่โทรศัพท์ 053-942083-4 หรือ msn: bmecmu@hotmail.com
Date Reply : 20 August 2009

 

Comment  
Special Character
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Detail ***

Picture
Name ***
Email
Secure code
Enter code***
 

[All Topics] || [Close Window]

 
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved