BioMedical Engineering Center Chiang Mai University
 
 
 
 
 
 
 
xcvxc index
Webboard
 
  ทำความรู้จักกับ...ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
 วิศวกรรมชีวการแพทย์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการแก้ปัญหาด้านการแพทย์ ชีววิทยา และเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างมาก

 
  From : Biomedical Engineering Center  ( 20 August 2009 )   IP : (202.28.24.*)  
 

2063 View 6 Reply ทีมงาน

 


47
Comment  1
From : Biomedical Engineering Center
(202.28.24.*)

    ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างไร

ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ในมูลค่าสูงมาก อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนมากในการบำรุงรักษา และการติดตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยต่างชาติ หากประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบ หรืออุปกรณ์เหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง จะทำให้บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ และยังเพิ่มโอกาสในการจดสิทธิบัตรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งออกอีกด้วย นอกจากนี้ อุปกรณ์การแพทย์หลายชิ้นก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชาวตะวันตก ทำให้ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ด้วยตัวเอง การผลิตบุคลากรและบัณฑิตในสาขาวิชานี้จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นมาก การจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด

ความเป็นมาเริ่มต้นจากการสำรวจและประสานงานกับคณะต่างๆ ในขั้นต้น บุคลากรหลายๆ ท่านไม่ทราบว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์อย่างไรบ้าง แต่หลังจากได้ทำความเข้าใจกับบุคลากรเหล่านี้แล้ว พบว่าในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศักยภาพครบถ้วนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมากเป็นจำนวนมากในหลายๆ สาขาย่อยของวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยเป็นบุคลากรจากคณะที่เกี่ยวข้องกับทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องนี้มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการวิชาการทางด้านนี้ได้

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น รับปรึกษา และพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ตามความต้องการของชุมชน และนำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมา หรือ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ให้กับชุมชน โรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพต่างๆ ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน
Date Reply : 20 August 2009


48
Comment  2
From : Biomedical Engineering Center
(202.28.24.*)

    มีการมุ่งการดำเนินการในด้านใดบ้าง
ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย
การจัดการศึกษา โดยผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เช่น Biomechanics, Cell and Tissue Engineering, Medical Imaging, Bioinformatics, Biomaterial and Drug Delivery, Instrument และ Rehabilitation
รังสรรค์ผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและมีคุณภาพทัดเทียมหรือคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศ รวมไปถึง
การให้บริการวิชาการ ทั้งทางด้านการฝึกอบรม ให้ความรู้ และสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาประหยัดและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับต่างชาติ
Date Reply : 20 August 2009


49
Comment  3
From : Biomedical Engineering Center
(202.28.24.*)

    รายละเอียดของผลการดำเนินการในแต่ละด้านในช่วงที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ได้มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด จนเกิดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สมกับภารกิจที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้

ด้านการจัดการศึกษา : จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) โดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และคาดว่าจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้

ด้านการวิจัย : รังสรรค์ผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาทิเช่น การวิจัยคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของเซลล์ผิวหนังที่ถูกเลี้ยงบนแผ่นฟิล์มคอลลาเจนภายใต้อิทธิพลของสารเชื่อมโยงพันธะ EDC/NHS เพื่อผลิตและพัฒนาวัสดุทดแทนผิวหนังที่จะนำไปใช้ในขบวนการสมานแผลในวงการแพทย์ และ งานวิจัยการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติสำหรับแผลไฟไหม้ในรูปภาพสี เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยว่าแผลไฟไหม้นั้นอยู่ในระดับใด อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมาแล้วกว่า 30 โครงการ อาทิเช่น โปรแกรมสั่งใช้ยาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV การพัฒนาชุดชั่งน้ำหนักดิจิตอลสำหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยระดับสากล

ด้านการให้บริการวิชาการ : จัดโครงการบริการวิชาการแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป อาทิเช่น การอบรมสัมมนา International Networking of Young Scientists (INYS) ร่วมกับ British Council การอบรมสัมมนา Computational Intelligence in Biomedical Engineering โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการจัดโครงการ BMEC Road Show เป็นประจำทุกปี เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ มีการแสดงผลงานเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Date Reply : 20 August 2009


50
Comment  4
From : Biomedical Engineering Center
(202.28.24.*)

    แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป มุ่งเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษ

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย พัฒนา สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สนองนโยบายรัฐบาล เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ หรือ Medical Hub อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยรวมต่อไป
Date Reply : 20 August 2009


51
Comment  5
From : Biomedical Engineering Center
(202.28.24.*)

    ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ฯ
ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-942083-4
Date Reply : 20 August 2009


80
Comment  6
From : aini
knoewi@aol.com
(98.126.117.*)

   This is bad with a smile to the[url=www.cheapnikeshoxrun.com shox shoes[/url].[url=www.cheapnikeshoxrun.com Free Running[/url] face immediately indifference to ruthless.
Date Reply : 5 June 2012

 

Comment  
Special Character
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Detail ***

Picture
Name ***
Email
Secure code
Enter code***
 

[All Topics] || [Close Window]

 
 
           
             
 
HOME | ABOUT US | ACADEMIC | LAB | LINK | CONTACT US
Copyright© 2007 Biomedical Engineering Center Chiang Mai University. All Rights Reserved